หัวข้อข่าว :  SMART for WORK
รายละเอียด :  การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียดแตกต่างกันไป โปรดสอบถามหน่วยงานที่ท่านต้องการสมัครเข้าทำงาน) ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยสามารถนำผลคะแนนยื่นให้กับหน่วยงานในช่วงที่เปิดรับสมัครงานเพื่อนำไปพิจารณารับเข้าทำงาน

ข้อสอบประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  ใช้เวลาสอบ 45 นาที
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์  ใช้เวลาสอบ 45 นาที
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ  ใช้เวลาสอบ 45 นาที

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
2. พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบและนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (300 บาทถ้วน ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
3. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
4. ตรวจที่นั่งสอบได้ตามวันที่กำหนด

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
1.ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
2.เตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงในการเข้าสอบ
3.โปรดเตรียมดินสอ 2B ยางลบดินสอ และเครื่องคำนวณ
4.ไม่อนุญาติให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 9.30 น.
5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
6.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างการสอบ


กำหนดการสอบ SMART for WORK
ประจำเดือน มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2561
ช่วงรับสมัคร : 8 - 21 มกราคม 2561
ช่วงชำระเงิน : 8 - 22 มกราคม 2561
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 11.15 น.
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อาคารสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

>>>>
สมัครสอบ คลิกที่นี่กำหนดการสอบครั้งต่อไป (2/2561)

ช่วงรับสมัคร : 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงชำระเงิน : 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา - สถานที่สอบ :  จะแจ้งให้ทราบภายหลังCopyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:5