หัวข้อข่าว :  กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2561 (20 ม.ค. 61)
รายละเอียด :  การสอบ SMART for Graduate Level  (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 1/2561 ใน วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2560 ดำเนินการจัดสอบ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต The Grand ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (อาคารหมายเลข 7) ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบ โดยการ Login ได้ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป


กำหนดการและรายละเอียดการสอบ
กองอำนวยการสอบ: ห้อง 202 ชั้น 2
สถานที่สอบ: ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วัน: เสารที่ 20 มกราคม 2561
เวลาสอบ: 10:00-12:00 น. (120 นาที)
 
หลัง 10:30 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบในทุกกรณี
                9:30 น.
แสดงบัตรประชาชนขึ้นอาคารสอบ
                9:45 น. แสดงบัตรประชาชนเข้าห้องสอบ
                10:00 น. - 12:00 น. ทำข้อสอบ

- ใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางแสดงตนเข้าสอบเท่านั้น
- หลังเวลา 10:30 น. เป็นต้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบในทุกกรณี
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนการสอบจะสิ้นสุด

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบในวันสอบ (Walk In)
1. ติดต่อห้องกองอำนวยการสอบ (ห้อง 202) เวลา 9.00 น.
2. โปรดเตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) และเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท
3. ข้อสอบเป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้น

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
1.ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
2.ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 10:30 น.
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยถือเอานาฬิกาของกรรมการคุมสอบเป็นเกณฑ์
3. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในการสอบคือ ดินสอ 2B และ ยางลบดินสอ
4. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันเข้าสอบ
5.
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณทุกชนิดและเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
6. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารหรือสื่ออิเล็คทรอนิคทุกชนิดเข้าห้องสอบ

7. ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบได้ในทุกกรณี
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสุขาในระหว่างการสอบ
Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:4