หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
 
คำถาม : เมื่อทราบผลคะแนนแล้ว ควรพิจารณาอย่างไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครสอบได้ทราบผลคะแนนจากทาง Web Site หรือได้รับใบรายงานผลสอบแล้ว โดยคะแนนแต่ละส่วนคะแนนเต็ม 100 คะแนน สิ่งที่จะต้องพิจารณาคือ
1. คะแนนที่ได้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของโครงการรับตรงหรือไม่ กล่าวคือ คะแนนทั้ง 4 ส่วนต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 30 และเมื่อแปลงคะแนนโดย (คณิตศาสตร์ x 0.3)+(ภาษาอังกฤษ X0.3)+(การอ่าน X0.3)+(ความรอบรู้ X0.1) จะต้องได้มากกว่า 50 คะแนน
2. สามารถดูสถิติคะแนนย้อนหลังของโครงการรับตรง เพื่อประกอบการพิจารณา http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/page.php?menu_id=77

คำถาม : SMART for Undergraduate Level กับ SMART-I คืออะไร? แตกต่างกันหรือไม่
คำตอบ : SMART for Undergraduate Level หรือเรียกสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า SMART-I มีความหมายเหมือนกัน คือ เป็นแบบทดสอบวัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำถาม : การสอบ SMART for Undergraduate Level สอบได้กี่ครั้ง
คำตอบ : การสอบ SMART for Undergraduate Level นั้นสอบกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสอบ หรือจะสอบแค่ครั้งเดียวก็ได้ หากพอใจในผลคะแนนนั้นแล้ว   ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบ สามารถเก็บไว้ใช้ยื่นได้ภายใน 2 ปี

คำถาม : ถ้าสอบ SMART for Undergraduate Level แล้ว สามารถสมัครรับตรงของคณะอื่นได้หรือไม่
คำตอบ : ได้ เพราะการสอบ SMART for Undergraduate Level ไม่ถือเป็นการสมัครเข้ารับตรงของคณะพาณิชย์ฯ เป็นเพียงการสอบเพื่อเก็บคะแนนไว้เท่านั้น โดยหลังจากสอบแล้วก็สามารถสมัครโครงการรับตรงของคณะอื่นได้ แต่ไม่สามารถนำผลคะแนน SMART for Undergraduate Level ที่สอบไปแล้วนั้นมายื่นสมัครรับตรงของคณะพาณิชย์ฯ ได้อีก 

คำถาม : ระบบการคัดเลือกรับตรงของคณะพาณิชย์ฯ แตกต่างหรือเหมือนกับคณะอื่นอย่างไร
คำตอบ : แตกต่าง เนื่องจากการสมัครรับตรงของคณะพาณิชย์ฯ นั้น จะพิจารณาจากผลคะแนน SMART for Undergraduate Level ซึ่งสามารถสอบได้หลายครั้ง นั่นหมายถึงโอกาสในการเตรียมตัวที่มากขึ้น แม้ว่าสอบทุกครั้งแล้วผลคะแนนไม่ดี ก็ยังสามารถไปสมัครเข้ารับตรงของคณะอื่นได้ ในขณะที่การสมัครเข้ารับตรงของคณะอื่นนั้นจะต้องสมัครก่อนแล้วจึงสอบคัดเลือก 
สรุป การเข้าคณะพาณิชย์ฯ สอบข้อเขียนก่อนแล้วนำคะแนนสอบไปยื่นสมัครรับตรงฯ
      คณะอื่น สมัครรับตรงก่อนแล้วค่อยสอบข้อเขียน
ดังนั้น การสอบก่อนย่อมเพิ่มโอกาสให้กับผู้เข้าสอบในการพิจารณาผลของตนเองก่อน 

คำถาม : สมัครสอบ SMART for Undergraduate Level ได้อย่างไร
คำตอบ : สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น โดยเมื่อกระบวนการสมัครสอบเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างแบบฟอร์มสำหรับนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารตามที่ระบุ และเป็นเอกสารแสดงตนในการเข้าสอบด้วย

คำถาม : หาตัวอย่างข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ได้ที่ไหน
คำตอบ : dowload ได้ที่ http://smart.bus.tu.ac.th/FileUpload/Exam_Paper/MergeFile.pdf

คำถาม : ถ้าไม่ได้อยู่ ม.6 สามารถสอบ SMART for Undergraduate Level ได้หรือไม่
คำตอบ : ได้ เพราะการสอบ SMART for Undergraduate Level ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบ คุณสมบัติจะถูกกำหนดในขั้นตอนของการสมัครเข้าโครงการรับตรง 

คำถาม : การสอบ SMART for Undergraduate Level ตอบผิดติดลบหรือไม่
คำตอบ : ไม่ 

คำถาม : ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คำตอบ : 1.คณิตศาสตร์
2.ภาษาอังกฤษ
3.การอ่าน
4.ความรอบรู้
การแปลงคะแนนนั้น ทางคณะจะเป็นผู้กำหนดว่าผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนเท่าใด 

คำถาม : วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทักษะฯ ( SMART Center@Thammasat) คืออะไร ?
คำตอบ : ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อให้เป็นสถาบันกลางของประเทศ ในการให้บริการทดสอบความรู้และทักษะด้านการจัดการที่มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการจัดการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการประเมินความรู้และทักษะด้านการจัดการCopyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:8