หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถาบันภาษา
1. โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
2. โครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Direct Ent)
3. โครงการหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM)
โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (X MBA)
โครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM)
โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
โครงการปริญญาโททางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
โครงการปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MTT)Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:11